28 januari 2003

Financiering zorgverzekering volgens Strategisch Akkoord: effecten op overheidsfinanciën, loonkosten en koopkracht-januari 2003

In het Strategisch Akkoord wordt voorgesteld om ZFW en particuliere verzekeringen in 2005 te vervangen door een nieuwe verzekering curatieve zorg.

De premie voor de nieuwe verzekering bestaat uit een procentuele werkgeverspremie van 5,8% van het premieplichtig inkomen en een nominale premie van 869 euro per volwassene.  De nominale premie voor kinderen komt voor rekening van het rijk. Er geldt een eigen risico van ongeveer 100 euro per volwassene.

De invoering van een lastendekkende premie leidt, afgezien van de voorgestelde compensatie, in 2005 tot een lastenverzwaring voor gezinnen van 2,6 mld euro en een lastenverlichting voor werkgevers van 0,7 mld euro (in lopende prijzen). De kosten van het compensatiepakket, dat nog niet is aangepast aan de nieuwe berekening van de premie voor de zorgverzekering, worden geraamd op 4,0 mld euro. De stelselwijziging inclusief dit compensatiepakket leidt tot een lastenverlichting van 2,2 mld euro; hierbij is gecorrigeerd voor financieringsverschuivingen. Het effect op het EMU-saldo in 2005 bedraagt 1,8 mld euro.

Doordat de premies in het nieuwe stelsel sneller stijgen dan in het huidige stelsel daalt het effect van de stelselwijziging inclusief compensatie op het EMU-saldo in 2007 tot 0,9 mld euro. De stelselwijziging inclusief deze compensatie is gunstig voor de koopkracht van huishoudens met kinderen en ongunstig voor die van huishoudens zonder kinderen. 65-plussers die naast de AOW weinig of geen aanvullend pensioen hebben gaan er op vooruit; 65-plussers met een hoger aanvullend pensioen gaan er veelal op achteruit. De stelselwijziging leidt tot een geringe daling van de loonkosten.

Auteurs

Marcel Lever
Rocus van Opstal