2 oktober 2003

Gelijke regels of gelijke kansen? Het begrip 'gelijk speelveld' verduidelijkt

Gelijk speelveld niet altijd een goed speelveld

Persbericht
Pleidooien voor een gelijk speelveld ('level playing field'), zoals in de internationale handel, klinken sympathiek, maar zijn vaak zwak onderbouwd. Dit komt doordat niet duidelijk is wat een 'gelijk speelveld' precies betekent. Zelfs als duidelijk is wat het betekent, wil je lang niet altijd een gelijk speelveld.

Een gelijk speelveld in termen van regels is meestal wenselijk, maar een gelijk speelveld in termen van uitkomst nooit. Alleen indien verschillen tussen bedrijven de concurrentie verstoren, kan het wenselijk zijn om het speelveld in termen van uitkomst in beperkte mate te effenen - maar nooit volledig!

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het CPB document 'Equal Rules or Equal Opportunities? Demystifying Level Playing Field'. Het CPB specificeert het begrip 'gelijk speelveld' en analyseert in welke gevallen een gelijk speelveld vanuit economisch oogpunt wenselijk kan zijn. Ook beschrijft het document beleidsopties waarmee de overheid zonodig een gelijk speelveld kan creëren. Daarbij geven de onderzoekers diverse actuele voorbeelden uit de beleidspraktijk.

Doordat het begrip 'gelijk speelveld' op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd, ontstaan gemakkelijk misverstanden. Om misbruik van het argument 'gelijk speelveld' te voorkomen, is het nuttig om onderscheid te maken tussen een gelijk speelveld in termen van regels en in termen van uitkomst.

Gelijk speelveld in termen van regels: iedereen wordt gelijk behandeld
In sporttermen: in een voetbalwedstrijd gelden voor beide teams dezelfde spelregels, is de scheidsrechter onpartijdig en wisselen de teams halverwege van speelveld.

Een gelijk speelveld in termen van regels houdt in dat de overheid alle bedrijven gelijk behandelt wat betreft wetgeving, subsidies, belasting, etc. Zo creëert de overheid gelijke condities voor bedrijven en kan de markt de rest doen. De overheid kan de welvaart bevorderen door een gelijk speelveld in termen van regels te creëren. Een voorbeeld is dat het Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland worden aangeboden door zowel publiek gefinancierde als privaat gefinancierde instellingen. Doordat deze twee typen instellingen te maken hebben met verschillende regels, concurreren publiek en privaat gefinancierde instellingen onvoldoende met elkaar. Hierdoor ontbreken op dit punt prikkels om de prijs-/kwaliteitsverhouding te verbeteren.

Het argument van gelijk speelveld in termen van regels wordt vaak in een internationale context gebruikt. De nationale overheid zou de regels moeten aanpassen aan wat elders gangbaar is, om zo de concurrentiepositie van bedrijven en/of regio's in het eigen land te beschermen. Ongelijke regels kunnen echter wenselijk zijn wanneer deze voortkomen uit verschillen in voorkeuren van landen. Stel bijvoorbeeld dat Nederland veel meer belang hecht aan milieubescherming dan andere landen. In dat geval kan het goed zijn voor de nationale welvaart dat de Nederlandse overheid strengere milieuregels oplegt, ondanks dat Nederlandse exporteurs daardoor een kostennadeel krijgen ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten.

Gelijk speelveld in termen van uitkomst: zorgen dat iedereen dezelfde kans heeft op winst
In sporttermen: bij een zeilwedstrijd krijgen de snelle typen boten een handicap, zodat alle typen boten dezelfde kans hebben om de wedstrijd te winnen.

Een gelijk speelveld in termen van uitkomst houdt in dat ieder bedrijf een gelijke verwachte winst heeft. Een volledig gelijk speelveld in termen van uitkomst is niet wenselijk, omdat verschillen tussen bedrijven juist mogelijkheden creëren voor vergroting van de welvaart. Zo kan een efficiënte bakker bijvoorbeeld zijn kostenvoordeel benutten om met lage broodprijzen consumenten aan te trekken. Op een vergelijkbare manier onderscheiden zeehavens zich door hun geografische ligging. Vanuit economisch oogpunt is het niet wenselijk dergelijke verschillen te compenseren.

Het kan wel wenselijk zijn om het speelveld in termen van uitkomst in bepaalde mate te effenen indien verschillen tussen bedrijven de concurrentie belemmeren. Zo heeft de overheid bij de veiling van benzinestations aanvullende maatregelen genomen, omdat nieuwe bedrijven anders moeilijk konden toetreden. Bevordering van concurrentie kan vaak met behoud van gelijke regels, zoals via verlaging van toetredingsdrempels voor nieuwe bedrijven of verbetering van informatievoorziening.
Soms kunnen ook ongelijke regels noodzakelijk zijn, zoals de prijsregulering van regionale elektriciteitsnetwerken illustreert. De prijzen van inefficiënte elektriciteitsnetwerken waren voor de liberalisering relatief hoog. Om te bevorderen dat de inefficiënte elektriciteitsnetwerken hun achterstand inlopen, zijn de opgelegde prijsdalingen voor de inefficiënte netwerken groter dan voor de efficiënte netwerken. Met dergelijke asymmetrische regels moet terughoudendheid worden betracht, aangezien ze foutgevoelig en kostbaar zijn en ongewenste neveneffecten kunnen hebben.

Kortom, een gelijk speelveld in termen van regels is meestal gunstig voor de welvaart, maar een gelijk speelveld in termen van uitkomst nooit. Het kan wel nuttig zijn het speelveld in termen van uitkomst in beperkte mate te effenen, bijvoorbeeld als tijdelijk steuntje in de rug, om concurrentie te bevorderen. Ook in dat geval hebben gelijke regels, waar mogelijk, echter de voorkeur.

Contactpersonen

Dick Morks

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Om de betekenis van een gelijk speelveld duidelijk te maken introduceren we twee interpretaties van het begrip.

  1. Gelijk speelveld in termen van regels: alle regels zijn hetzelfde voor alle bedrijven. Met 'regels' worden alle vormen van overheidsbeleid bedoeld, zoals wetgeving en subsidies. Een speelveld is gelijk in termen van regels wanneer de regels symmetrisch zijn: dezelfde niet-discriminerende regels zijn van toepassing voor alle (verschillende) bedrijven in een markt. Oftewel: twee bedrijven in een gelijke situatie worden gelijk behandeld.
  2. Gelijk speelveld in termen van uitkomst: alle bedrijven hebben een gelijke verwachte winst. Bedrijven hebben een gelijk speelveld in termen van uitkomst wanneer ze dezelfde kenmerken bezitten (bijvoorbeeld dezelfde productiekosten en strategische mogelijkheden) en de regels symmetrisch zijn. Wanneer bedrijven niet dezelfde kenmerken bezitten, kan de overheid een gelijk speelveld in termen van uitkomst creëren door het bedrijf met een concurrentienadeel te compenseren (bijvoorbeeld via subsidies). 

De eerste conclusie van het rapport is dat een gelijk speelveld in termen van regels wenselijk is, al zijn er uitzonderingssituaties.  De tweede conclusie uit het rapport is dat het nastreven van een volledig gelijk speelveld in termen van uitkomst nooit wenselijk is, maar dat het in geval van marktfalen wenselijk kan zijn om het speelveld in bepaalde mate te effenen.

Het rapport introduceert een afwegingskader op basis waarvan beleidsmakers een vraagstuk over een gelijk speelveld kunnen analyseren. Het afwegingskader maakt duidelijk dat in zijn algemeenheid niet kan worden gezegd of een pleidooi voor een gelijk speelveld gerechtvaardigd is of niet. Het is nodig om zich te concentreren op de beleidsvraagstukken achter het pleidooi, zoals beleidsvraagstukken die betrekking hebben op marktfalen, dynamische efficiëntie, herverdeling van inkomen en verschillen in preferenties tussen landen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

Auteurs

Marja Appelman
S. Onderstal
Joeri Gorter
Mark Lijesen
Richard Venniker