4 maart 2011

Generatierekeningen over de gehele levensloop

Conventionele generatierekeningen betrekken alleen toekomstige baten en lasten van de overheid in de berekening. De bijdrage van dit paper is om ook het verleden in de berekeningen te betrekken en zo een beeld te geven van de netto profijten over het hele leven, onder verschillende beleidsopties, van zowel de huidige als de toekomstige generaties.
No title

Een verkorte en Nederlandstalige versie is verschenen in de Economisch Statistische Berichten (ESB), jaargang 96, blz. 134-137.
Tevens is hieronder een technische bijlage opgenomen.

De berekeningen hebben betrekking op de cohorten die zijn geboren vanaf 1946. Het meer complete beeld kan behulpzaam zijn als de beleidsopties verschillend uitwerken over generaties. Een tweede bijdrage van dit paper is dat het een meer omvattend profijtbegrip hanteert dan andere studies doordat het ook de niet-monetaire baten meeneemt.

De resultaten geven aan dat het netto levensprofijt positief is voor bijna alle betrokken cohorten. Alleen de allereerste naoorlogse cohorten hebben een negatief netto profijt. De netto profijten stijgen sterk voor de jongere cohorten, vooral als gevolg van hogere baten van onderwijs, zorg en openbaar bestuur. De cohorten die zijn geboren tussen 1960 en 1990 profiteren het meest. Jongere cohorten hebben weer minder profijt als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn om de overheidsfinanciën houdbaar te maken.

Technische bijlage

Onderstaande technische bijlage dient twee doelen. Ten eerste bespreekt deze de rekenprocedure meer in detail. Dit kan nuttig zijn voor personen die de berekeningen willen repliceren of die gelijksoortige berekeningen willen uitvoeren. Ten tweede geeft de bijlage aan waar de in- en outputfiles van de berekeningen zijn te vinden.

De bijlage bevat ook links waarmee deze gegevens zijn te verkrijgen door personen buiten het CPB. Als deze links niet werken, benader dan de bestanden via het artikel, waarin de diverse bestanden zijn opgenomen.

Het rekenmodel waarmee de generatierekeningen worden uitgevoerd, is echter niet direct bruikbaar buiten het CPB. In deze bijlage is echter wel een bestand opgenomen dat de rekenprocedure in de door het CPB gebruikte modeltaal weergeeft omdat dit behulpzaam kan zijn indien men zelf deze berekeningen wil uitvoeren.

Downloads

Auteurs

Harry ter Rele
Claudio Labanca