1 januari 1997

Generatierekeningen voor de Nederlandse publieke sector

Na 2010 zal de vergrijzing van de bevolking een flinke belasting gaan vormen voor de overheidsfinaniën. Toch zullen sommige verschuivingen in de particuliere sector, zoals een verhoging van de arbeidsparticipatie, naar verwachting hogere belastinginkomsten genereren.

Deze tegenstrijdige ontwikkelingen doen de vraag rijzen of het huidige stelsel van collectieve regelingen op de lange termijn duurzaam is of per saldo zal leiden tot een ongunstige behandeling van toekomstige generaties.

Dit onderzoeksmemorandum, dat netto voordelen, afkomstig uit de publieke sector, toekent aan generaties, geeft aan dat de huidige regelingen niet duurzaam zijn als deze regelingen worden geïndexeerd met de productiviteitsgroei. De benodigde beleidsaanpassingen zijn echter vrij klein. Omdat de verzachtende factoren zullen optreden voor de vergrijzing op zijn hoogtepunt is, zal het invoeren van een duurzaam systeem een sterke afname van het begrotingstekort in de komende decennia met zich meebrengen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Harry ter Rele