14 januari 2008

Het belang van de export voor de Nederlandse economie

Wat is het belang van export voor de Nederlandse economie? Hoe ziet de structuur van de exportsector eruit en wat is de positie van Nederland op de wereldmarkt?

Dit rapport beantwoordt deze vragen door de toegevoegde waarde te berekenen van de goederen en diensten die uitgevoerd worden en door te kijken welke sectoren het meeste voordeel verkrijgen van de export in de periode 1995-2005. Het aandeel dat de export toevoegt in het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) is in deze periode nagenoeg constant gebleven, in tegenstelling tot wat het sterk toegenomen exportvolume suggereert. Vooral de toegenomen dienstenintensiteit ligt hieraan ten grondslag, naast een stijgend aandeel van wederuitvoer in het exportpakket. Het aandeel van diensten in het exportvolume bedraagt nu ongeveer 20 procent, terwijl het aandeel van uitgevoerde diensten in de toegevoegde waarde ruim 30 procent is. Van de bijdrage die de export aan het BBP levert, slaat het merendeel neer in de dienstensector. De hoogwaardigheid en technologie- en kennisintensiteit van de Nederlandse industriële productie is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Activiteiten die bestemd zijn voor de buitenlandse markt zijn daarnaast hoogwaardiger en vooral technologie intensiever dan activiteiten voor de eigen markt. Sectoren waarin Nederland een relatief grote speler is op de wereldmarkt zijn vooral de primaire sector en de zakelijke dienstverlening.

Auteurs

Stefan Groot