20 januari 2017

Het effect van financiële ontwikkeling op economische groei: een meta-analyse

Sinds het uitbreken van de financiële crisis, is er hernieuwde belangstelling voor de relatie tussen de ontwikkeling van de financiële sector en de groei van het bruto binnenlands product. Op basis van een meta-analyse van de wetenschappelijke literatuur concluderen we dat er aanwijzingen zijn voor een beperkt positief effect van financiële ontwikkeling op economische groei, dat afneemt naarmate de financiële sector meer ontwikkeld is.

De empirische literatuur over de relatie tussen financiële ontwikkeling en groei laat een gemengd beeld zien. Sommige studies vinden een groot positief effect, andere studies vinden geen significante effecten, of komen op een negatief effect uit. In dit paper bestuderen we 68 studies die in totaal 551 effectschattingen bevatten. Alle studies meten financiële ontwikkeling als de hoeveelheid privaat krediet ten opzichte van het bbp. We maken een expliciet onderscheid tussen studies die een lineair verband schatten en studies die een logaritmisch verband veronderstellen.

In de eerste plaats vinden we in beide typen studies bewijs voor publicatiebias. Publicatiebias ontstaat als bepaalde resultaten, bijvoorbeeld een niet-significant of negatief effect van financiële ontwikkeling op groei, minder kans maken om gepubliceerd te worden. Ons resultaat contrasteert met de bevindingen van twee andere meta-studies over dit onderwerp. We laten zien dat dit veroorzaakt kan zijn door een verstorende transformatie die de andere twee studies gebruiken.

Na correctie voor publicatiebias vinden we een robuust, significant positief effect van financiële ontwikkeling op economische groei in de studies die een logaritmisch verband veronderstellen. Gemiddeld leidt een groei van 10 procent in privaat krediet tot een toename van economische groei van 0,09 procentpunt. In de studies die een lineair verband veronderstellen, vinden we geen significant effect.

We concluderen dat er bewijs is voor een positieve relatie tussen financiële ontwikkeling en economische groei, maar dat deze relatie afneemt naarmate de financiële ontwikkeling groter is. Het effect dat we vinden, is bovendien kleiner dan vóór de crisis werd verondersteld. We sluiten daarmee aan bij ander internationaal wetenschappelijk onderzoek dat beargumenteert dat pre-crisis schattingen van het effect te optimistisch waren.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Clemens Kool