23 december 2015

Het EMU-model voor de raming van overheidsuitgaven, -saldo en -schuld

In dit CPB Achtergronddocument wordt het EMU-model van het CPB beschreven, dat gebruikt wordt voor de raming van de overheidsuitgaven en het overheidssaldo. Het EMU-model vormt daarmee een belangrijke schakel in de driemaandelijkse kortetermijnprognoses en de middellangetermijnverkenningen van het CPB.
No title

Het EMU-model vormt een essentieel onderdeel van het raminginstrumentarium, dat ten grondslag ligt aan de driemaandelijks kortetermijnraming van het CPB. Daarnaast wordt het model ingezet bij de middellangetermijnverkenningen.
 
In het EMU-model worden de fiscale beleidsimpulsen en de macro-economische doorwerking daarvan begrotingstechnisch verwerkt. Begrotingsposten met betrekking tot inkomsten uit belasting en premieheffing en uitgaven met betrekking tot sociale zekerheid en zorg worden daarbij door andere CPB-modellen aangeleverd. Het EMU-model raamt zelf alle overige begrotingsposten in onderlinge samenhang en alle financiële transacties, die van invloed zijn op de staatsschuld. Het EMU-model levert daardoor een gedetailleerde onderbouwing van de ontwikkeling van het overheidssaldo en van de staatsschuld.

Dit achtergronddocument geeft een globale beschrijving van de werking van het huidige model en de mate van detailniveau waarop naar de begroting wordt gekeken. Ook wordt in grote lijnen beschreven hoe de begrotingsopstelling door wordt vertaald naar de Nationale rekeningen en aldus wordt gebruikt in de CPB-macroraming.

Een model over de overheidsbegroting staat nooit stil. Door de jaren heen komen er regelmatig nieuwe begrotingsposten bij of vervallen andere begrotingsposten, of verschuiven binnen de begrotingsopstelling. De modelvergelijkingen zullen daardoor regelmatig gecheckt en waar nodig aangepast moeten worden.

Een ander punt van aandacht is de vertaalslag van de begrotingsopstelling naar Nationale rekeningen. Het zogenaamd macro-coderen op een veelal laag aggregatieniveau moet het CPB noodgedwongen zelf maken in een tijdrovend proces.

Aan het model ligt een uitgebreide historische database ten grondslag, welke teruggaat tot 1970 en beschikbaar is op aanvraag voor nadere analyse en onderzoek. Het model zelf genereert een uitgebreide en gedetailleerde begrotingsraming voor een aantal jaren vooruit. De resultaten van het model worden gepubliceerd in de reguliere CPB-ramingspublicaties als CEP en MEV en middellangetermijnverkenningen.

Auteurs