8 juli 2007

Het Nederlandse fiscale raamwerk; geschiedenis, huidige praktijd en de rol van het CPB.

Volgens het IMF en de OECD is de Nederlandse begrotingssystematiek betrekkelijk uniek en bevat deze vele elementen die ook voor andere landen bruikbaar kunnen zijn.

Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van meerjarige uitgavenkaders, onafhankelijke macro-economische ramingen, de ramingen en analyses van het CPB van de Nederlandse overheidsfinanciën en de rol van het CBS, de Rekenkamer en de Studiegroep Begrotingsruimte.

Dit paper bespreekt de Nederlandse begrotingssystematiek en de rol die het CPB hierbij speelt. Aandacht wordt ook besteed aan de historische achtergrond. Drie perioden worden hierbij onderscheiden: een sluitende begroting als basisprincipe (1814-1956), Keynesiaanse tekortnormen (1957-1979) en normen voor het beperken van het tekort of de schuld (1980-heden).

Dit is een Engelstalige publicatie.