22 september 2015

Indexeringssystematieken van algemene uitkeringen aan gemeenten in diverse OESO-landen

Dit CPB Achtergronddocument bevat de uitkomsten van een enquête onder internationale experts naar de indexeringssystematieken van algemene uitkeringen aan gemeenten in diverse OESO-landen. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

Naast een beschrijving van de indexeringssystematieken wordt ook beschreven in welke mate deze systematieken rekening houden met demografische ontwikkelingen en macro-economische schokken. Tevens wordt informatie gegeven over de timing, stabiliteit en voorspelbaarheid van deze indexeringssystematieken.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben het CPB gevraagd onderzoek te doen naar de indexering van het Gemeentefonds. Dit naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein en als input voor de aanstaande periodieke evaluatie van het Gemeentefonds door het Rijk. Een deel van dit onderzoek bestaat uit een internationale vergelijking van indexeringssystematieken.

Omdat de literatuur over de indexatie van algemene uitkeringen in andere landen beperkt is, is een enquête gehouden onder verschillende internationale experts. Dit achtergronddocument bevat de uitkomsten van deze enquête.

Lees ook de CPB Notitie “De indexeringssystematiek van het Gemeentefonds in het licht van de decentralisaties en demografische ontwikkelingen.” [link]

Auteurs

Kenny Martens

Lees meer over