31 mei 2010

Invloed WWB op gebruik bijstand

Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingevoerd. De belangrijkste verandering die hierdoor optrad, is dat gemeenten in principe de volledige financiële verantwoordelijkheid over hun bijstandsuitgaven hebben.

Dit document gaat in op de vraag in welke mate de wijzigingen in de financiering van de bijstand hebben geleid tot een effectievere uitvoering van de bijstandswet. Uit dit onderzoek blijkt dat het beroep op de bijstand met circa 8% is afgenomen door de budgettering en decentralisering van de bijstand naar gemeenten. Dit komt door een toename van de uitstroom met ongeveer 3%-punt. Het effect van de WWB is driekwart (ofwel 6%) van het totale effect, omdat de bijstand al voor een kwart was gedecentraliseerd voor de invoering van de WWB.

Tot slot is ook de rekenregel herschat die wordt gebruikt voor de bijstandsramingen van het Centraal Planbureau. De relatie tussen de werkloze beroepsbevolking en de bijstand is in de loop der tijd minder sterk geworden en de doorstroom vanuit de WW vindt eerder plaats dan voorheen.

Downloads

Auteurs

Frank van Es