21 december 2005

Kosteneffectiviteitsanalyse van het maatregelpakket in de PKB Ruimte voor de Rivier deel 3

De Projectorganisatie ‘Ruimte voor de Rivier’ heeft het Centraal Planbureau gevraagd een kosten-batenanalyse (KBA) uit te voeren voor de Planologische Kernbeslissing (PKB) ‘Ruimte voor de Rivier’.

Deze PKB betreft de besluitvorming over een maatregelpakket dat het veiligheidsniveau in het rivierengebied uiterlijk in 2015 in overeenstemming brengt met de wettelijke norm, toegepast in het jaar 2001. Dit pakket bestaat uit een combinatie van waterstandverlagende (rivierverruimende en technische) maatregelen en dijkversterking. Nevendoel van het project is het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.