1 juni 2010

Maatschappelijke investeringen en schuldbeleid

Met het oog op de verschillende patronen die kosten en baten hebben, kunnen overheidsinvesteringen de welvaart van huidige en toekomstige generaties verschillend beinvloeden. In dit memorandum ontwikkelen we een simpel raamwerk om de effecten van overheidsinvesteringen op de welvaartsverdeling tussen generaties te onderzoeken.

We beschouwen drie typen overheidsinvesteringen: investeringen in maatschappelijk kapitaal (of infrastructuur); investeringen in onderwijs en investeringen in het milieu (dit laatste is beperkt tot beleidsmaatregelen op het gebied van klimaatsverandering).

Voor elk type investeringen besteden we aandacht aan drie vragen. Allereerst, wat zijn de economische-  en verdelingseffecten als de investering wordt gefinancierd door een gelijkmatige verhoging van belastingen? Ten tweede, wat zijn de consequenties van het financieren van schulden voor de verdeling tussen generaties? Ten derde, hoe wordt de verdeling tussen generaties beinvloed als overheidsoverdrachten worden gekoppeld aan de loongroei die voortkomt uit hogere maatschappelijke investeringen?

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs