17 mei 2017

Naar een Verkenning Brede welvaart

De drie Nederlandse planbureaus PBL, SCP en CPB gaan gezamenlijk een Verkenning Brede welvaart opstellen, die in 2018 op Verantwoordingsdag zal verschijnen. Het doel is om welvaart te gaan meten aan de hand van een brede set van indicatoren, zodat ook zaken die nu niet worden gemeten in het bbp (bruto binnenlands product), zoals milieu-effecten, vrije tijd en vrijwilligerswerk, straks zichtbaar worden gemaakt. Daarmee kan recht worden gedaan aan alle relevante aspecten van welvaart, zonder deze bij elkaar op te tellen. In de Verkenning hanteren de drie planbureaus gezamenlijk drie perspectieven: het kwaliteit-van-leefomgeving perspectief, het kwaliteit-van-leven perspectief en het welvaartseconomisch perspectief.

Dit staat in de vandaag verschenen Policy Brief Naar een verkenning Brede welvaart van PBL, SCP en CPB. Hierin zetten de drie planbureaus hun voornemens uiteen.

Planbureaus en CBS aan de slag op verzoek van kabinet
De planbureaus doen dit op uitnodiging van het kabinet, als uitvloeisel van het rapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip (de Commissie Grashoff). Het CBS werkt gelijktijdig – ook op verzoek van het kabinet – aan een Monitor Brede welvaart. Bij het opstellen van de Verkenning Brede welvaart zullen de planbureaus de indicatorenset die het CBS gaat ontwikkelen als uitgangspunt gebruiken.

Thema’s kiezen
In de Verkenning Brede welvaart gaan PBL, SCP en CPB een aantal thema’s onderzoeken. De keuze voor de thema’s moet nog worden gemaakt, rekening houdend met onder meer maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Mogelijke onderwerpen die de planbureaus nu zien zijn de allocatie van tijd, de transitie naar een circulaire economie en het voedselvraagstuk.

Geen optelsom
Het bepalen van een samenhangende index voor brede welvaart achten de planbureaus geen zinvolle exercitie, gezien de uiteenlopende weging van de diverse welvaartsaspecten die daarvoor nodig zou zijn. Ook zouden dan de onderlinge afruilrelaties uit het zicht verdwijnen, bijvoorbeeld tussen economische ontwikkeling en klimaatverandering of tussen vrije tijd en inkomen.

Eerste aanspreekpunt voor vragen en meer informatie: Jacqueline Timmerhuis (PBL), jacqueline.timmerhuis@pbl.nl of 06-53731180

Downloads

Auteurs

Gerbert Romijn
Frank Dietz en Olav-Jan van Gerwen (PBL)
Jeroen Boelhouwer en Andries van den Broek (SCP)