21 juni 2011

Opties voor evaluatie van de Europese Dienstenrichtlijn

De implementatie van de Dienstenrichtlijn (DRL) zou formeel op 28 december 2009 moeten zijn afgerond. Het heeft inmiddels in de meeste EU-landen ook effectief tot invoering geleid.
No title

Voorafgaand aan de invoering werden enkele studies gepubliceerd die een inschatting maken van de te verwachten economische effecten. Inmiddels zijn uit de zogenaamde ‘mutual assessment’ operatie nieuwe data beschikbaar gekomen die wellicht tot een verbeterde ex ante raming zouden kunnen leiden. Daarbij kunnen tevens effecten worden meegenomen van zaken in de DRL die niet of in mindere mate in de oorspronkelijke ‘Bolkestein richtlijn’ stonden. Ten slotte wordt zowel door EZ als  in Brussel (ECFIN, Markt) gedacht over een ex post  evaluatie, zodra dat technisch mogelijk en zinvol is.

Door de Europese Unie is the Single Market for Services tot een kernstuk gemaakt van de Europe-2020 strategie, de opvolger van de Lissabon-doelstellingen. Daarbij kan een evaluatie van de huidige DRL een belangrijke functie vervullen. Immers, de DRL is een eerste stap geweest. In het politieke proces dat aan de huidige DRL vooraf ging, is een belangrijk deel van de initiële ‘Bolkestein richtlijn’ verdwenen, omdat daarvoor op dat moment geen politiek draagvlak bestond binnen de EU. Inmiddels hebben de lidstaten meer kennis verworven over elkaars dienstenregulering en bovendien is door de huidige DRL een beter intergouvernementeel kanaal voor informatie-uitwisseling (IMI) tot stand gekomen. De uitgangssituatie voor een heroverweging van het ‘land van oorsprong’-beginsel is derhalve verbeterd. Verder zou gedacht kunnen worden aan een uitbreiding van de DRL tot dienstensectoren die tot dusverre buiten de DRL vielen: zie Figuur 1. Gedacht kan worden aan commerciële gezondheidszorg en scholing. Ook bij dergelijke uitbreidingen zijn de ervaringen met de DRL en haar economische effecten van belang.

Auteurs

Henk Kox

Lees meer over