13 maart 2014

Plausibiliteitstoets Outcome-berekening ACM over 2013

Op verzoek van ACM toetst het CPB de berekeningen middels een beknopte plausibiliteitstoets, net als in 2012 en 2013. Hierbij beoordeelt het CPB op hoofdlijnen de gehanteerde methode, de zorgvuldigheid bij het berekenen van de outcome, en de redelijkheid van de orde van grootte van de outcome.
No title

Net als voorgaande jaren is de outcome-berekening zorgvuldig uitgevoerd, met behulp van rudimentaire vuistregels, en met voldoende mate van onderbouwing vanuit de economische literatuur. In haar outcome-rapportage 2013 heeft ACM eerdere aanbevelingen van het CPB deels opgevolgd. Zo bespreekt ACM vaker waar mogelijk de outcome per zaak en neemt ze productieve efficiëntie niet langer mee.

Voor mededingingstoezicht gaat ACM dit jaar uit van een effect van drie jaar, waar ze eerder van één jaar uitging. De outcome is dit jaar dan ook minder conservatief ingeschat dan voorgaande jaren. In een klein aantal gevallen hebben we twijfels of de betreffende zaak daadwerkelijk in de gestelde mate aan outcome bijdraagt. Het betreft hier de mededingingszaken plantuien en overstromingsrisico, alsmede het besluit over de aanwending van veilinggelden bij Directie Energie.

Het CPB beveelt aan dat ACM haar methode van outcome-berekening voor energie en telecom evalueert, met als doel om waar mogelijk tot een uniforme methode te komen voor beide directies. Ook zou ACM kunnen overwegen een scheiding te maken tussen outcome die het gevolg is van mededingingstoezicht en van regulering. Bij regulering kan verder onderscheid gemaakt worden tussen de gevolgen van efficiëntieverbeteringen als gevolg van benchmarkregulering door ACM en outcome die het gevolg is exogene factoren zoals de marktrente.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 780.6 KB

Auteurs

Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart

Lees meer over