17 april 2018

Position paper Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek over de invoering van loondispensatie in de Participatiewet, zoals op hoofdlijnen beschreven door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De centrale vragen voor het rondetafelgesprek zijn:

  • Wat is uw opvatting over het plan voor loondispensatie in de Participatiewet? 
  • Welke kansen ziet u binnen dit plan? 
  • Wat zijn de eventuele alternatieven? 

Om antwoord te geven op deze vragen verkennen we in deze notitie de mogelijke effecten van loondispensatie en beschrijven we eventuele alternatieven. Met nadruk wijzen we daarbij op de rol van het CPB. Het CPB analyseert de effecten van (voorgenomen) beleid en neemt geen positie in. Deze CPB Notitie beperkt zich verder tot een verkenning van de werkgelegenheids-, inkomens- en budgettaire effecten. Eventuele ethische en juridische elementen van de invoering van loondispensatie vallen buiten de scope van deze notitie. 
 

Auteurs

Patrick Koot

Lees meer over