19 april 2007

Quickscan KBA uitbreiding gastransportnet

Het Ministerie van EZ heeft CPB verzocht een quickscan te maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van uitbreiding van het H-gasnet. Doel hiervan is een overzicht te krijgen van de stappen die doorlopen zouden moeten worden in een werkelijke KBA.

Voor deze quickscan is gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid kwalitatieve en kwantitatieve achtergrondinformatie van Gas Transport Services (GTS).

Downloads

Lees meer over