7 april 2016

Reële opties en het waarderen van flexibiliteit bij infrastructuurprojecten

De reële-optiebenadering benadrukt dat flexibiliteit van investeringsprojecten van grote waarde kan zijn. In deze studie is onderzocht hoe opties voor flexibiliteit bij infrastructuurprojecten op een praktische manier kunnen worden geëvalueerd.
No title

Beslisboomanalyse als methode van evaluatie en waardering van reële opties is nader uitgewerkt en toegepast op drie casestudies: de ombouw van de Meppelerdiepsluis, de vervanging van de Ramspolbrug en een fictieve case over snelwegverbreding in combinatie met ondertunneling. Bij de casestudies is gekeken naar opties voor latere aanpassing, vervanging of uitbreiding. De beslisboommethodiek is daarnaast vergeleken met vier andere methoden voor de waardering van opties: contingent claims methoden in continue tijd (bijvoorbeeld Black-Scholes formule), contingent claims methoden in discrete tijd (bijvoorbeeld het binomiale model van Cox, Ross en Rubinstein), dynamisch programmeren en Monte-Carlosimulatiemethoden. Geconcludeerd wordt dat beslisboomanalyse een relatief eenvoudige en algemeen toepasbare methode is voor het waarderen van flexibiliteit. Het kan ook goed worden ingepast in MKBA’s van infrastructuurprojecten met het oog op vaste discontovoeten en enkele specifieke toekomstscenario’s. De beslisboommethode verschilt niet fundamenteel van andere methoden. Vanwege het minder wiskundige karakter is de methode toegankelijker voor de meeste gebruikers van MKBA’s.

Auteurs