5 februari 2003

Relatie loonmatiging en pensioenpremies

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft drie vragen gesteld met betrekking tot loonmatiging en pensioenpremies.
  • In hoeverre kan voor een gemiddeld pensioenfonds dat te kampen heeft met een acuut dekkingstekort, loonmatiging bijdragen aan de oplossing van dat tekort door beperking van de pensioenverplichtingen (door zowel minder opbouw van rechten als een overeenkomstige matiging van reeds ingegane pensioenen)?
  • In hoeverre kan door een dergelijke loonmatiging de anders benodigde stijging van de pensioenpremies worden gemitigeerd?
  • In hoeverre verdient het beeld van de pensioenpremies zoals geschetst in paragraaf 4.1.2 van de MEV 2003, actualisatie op grond van èn de ontwikkeling van de aandelenkoersen na het verschijnen van de MEV 2003 èn de nadien beschikbaar gekomen circulaire van de PVK?

Downloads

Lees meer over