21 december 2015

Review kengetallen Nieuw Limburgs Peil

In MKBA’s wordt vaak gebruik gemaakt van kengetallen om projectbaten inzichtelijk te maken. Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben het CPB en het PBL kengetallen voor biodiversiteit, fijnstof, waterkwaliteit en klimaatverandering gereviewd die zijn toegepast in de MKBA Nieuw Limburgs Peil.
No title

Daarbij is onderzocht of de gebruikte kengetallen representatief zijn voor het welvaartseffect en of het gebruik van de kengetallen aandachtspunten kent.
 
Onzekerheden in kwantificerings- en waarderingskengetallen
Om welvaartseffecten in te schatten, zijn zowel kwantificeringskengetallen als waarderingskengetallen nodig. De kwantificeringskengetallen beschrijven het effect van een bepaalde maatregel in fysieke hoeveelheden. De waarderingskengetallen geven een waardering aan die fysieke verandering.

In de MKBA Nieuw Limburgs Peil valt op dat de kengetallen voor de batenposten die uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het positieve batenkostensaldo erg onzeker zijn. In de notitie wordt per kengetallencategorie aangeven waar de  grootste onzekerheden zitten. Voor fijnstof zit dat bijvoorbeeld in het kwantificeringskengetal, terwijl dit voor biodiversiteit meer het waarderingskengetal betreft. Ook identificeert de notitie enkele verbeteropties.

In generieke zin is het gebruik van kengetallen in MKBA’s verdedigbaar. Het opnieuw uitvoeren van onderzoek voor elke afzonderlijke MKBA is immers tijdrovend en kostbaar.

Downloads

Auteurs

Sonja Kruitwagen (PBL)
Thomas van der Pol