28 maart 2012

Second opinion KBA Zeetoegang IJmond

Het CPB is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om over deze KBA een second opinion uit te brengen. De onzekerheid in het KBA-saldo van de nieuwe grote sluis pleit voor uitstel van de aanleg. Voordeel van uitstel is dat er na verloop van tijd meer informatie beschikbaar komt waarmee bepaalde onzekerheden minder worden.
No title

Bevindingen second opinion

De onzekerheid in het KBA-saldo van de nieuwe grote sluis pleit voor uitstel van de aanleg. Voordeel van uitstel is dat er na verloop van tijd meer informatie beschikbaar komt waarmee bepaalde onzekerheden minder worden. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken in hoeverre de goederenstromen zich de komende jaren ontwikkelen in het NZKG. Ook is er meer duidelijkheid over het effect van de Maasvlakte 2 op de containerstromen. In de periode tot vervanging kan congestie met andere mitigerende maatregelen worden bestreden. Een van de belangrijkste gebreken van de KBA is dat opties omtrent de fasering (bijvoorbeeld uitstellen) niet zijn meegenomen in de KBA. Zo wordt een belangrijk alternatief voor het project - vervanging van de Noordersluis door een grotere sluis na 2019 - niet in de analyse betrokken. Daarmee beperkt de KBA zich in zijn vraagstelling alleen tot de vraag of er een grotere sluis moet worden aangelegd. Het tweede deel van de vraag - wanneer moet de Noordersluis worden vervangen - wordt niet geadresseerd. Ook worden andere congestiebeperkende maatregelen niet meegenomen in het hoofdrapport. Door mitigerende maatregelen kan een eventuele groei van de overslag, zoals diezich in het GE‟-scenario voordoet, deels worden opgevangen. Hierover zijn gevoeligheidsanalyses gemaakt, maar die zouden veel prominenter in de rapportage naar voren moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van extra projectalternatieven.

Het eindbeeld dat uit de KBA naar voren komt - met een positief saldo in het GE‟-scenario en een negatief saldo in het RC‟-scenario - achten wij plausibel. Gegeven de gekozen uitgangspunten van de KBA, hebben DHV & Iv-Infra de KBA methodologie in het algemeen correct toegepast. Veel resultaten lijken qua orde van grootte plausibel, zij het aan de hoge kant (zie kanttekeningen hieronder). Het is aan te prijzen dat de projecten in drie verschillende scenario‟s in kaart zijn gebracht, hoewel we bedenkingen hebben bij de uitgangspunten van het HOP-scenario. Daarnaast is een groot aantal gevoeligheidsanalyses gemaakt.

Downloads

Auteurs

Gerbert Romijn
Sabine Visser

Lees meer over