4 november 2004

Second opinion Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG

CPB: Uitfaseren LPG goed voor de welvaart

Persbericht
Het vervangen van LPG door andere autobrandstoffen verhoogt niet alleen de externe veiligheid, het levert ook een aanzienlijke efficiencywinst op. Dit komt omdat zonder belastingen LPG een duurdere brandstof is dan diesel of benzine.

Het uitfaseren van LPG levert weliswaar ook milieunadelen op (meer roetuitstoot en stikstofoxiden), maar deze zijn veel kleiner dan de voordelen voor de maatschappelijke welvaart. Reden is onder meer dat auto's en brandstoffen in de loop der tijd veel schoner zijn geworden. De welvaartswinst voor Nederland van het uitfaseren van LPG bedraagt circa 1 tot ruim 2 mld euro (netto contante waarde 2004, prijspeil 2003).

Dit concludeert het CPB in de CPB Notitie 'Second opinion Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG'. Het CPB heeft deze second opinion uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van VROM. De ketenstudies die zijn uitgevoerd door KPMG, TNO en Ecorys-NEI, analyseren verschillende oplossingsrichtingen om de externe veiligheidsrisico's in de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen te reduceren. KPMG heeft de kosten en baten in beeld gebracht van de diverse oplossingsrichtingen, waarbij TNO ondersteuning heeft verleend op technisch gebied. Ecorys-NEI heeft een kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van een van de oplossingsrichtingen voor LPG, namelijk het uitfaseren van LPG als autobrandstof. Het CPB onderschrijft de resultaten van de ketenstudies en de KBA van Ecorys. Omdat chloor oorspronkelijk ook onderdeel zou uitmaken van de ketenstudies, is de stof nog wel in de titel van de studie opgenomen. Uiteindelijk zijn echter geen maatregelen die verband houden met chloor onderzocht vanwege het voorgenomen chloorakkoord tussen Akzo Nobel en de Nederlandse overheid.

Bij het weg- en spoortransport van LPG en rond tankstations bestaan risico's voor de externe veiligheid. De risico's van LPG voor de externe veiligheid blijken relatief beperkt in verhouding tot andere veiligheidsrisico's. De ketenstudies analyseren oplossingen om deze risico's verder te beperken. Daarbij springt het uitfaseren van LPG als autobrandstof er in positieve zin uit met een aanzienlijk positief welvaartssaldo door de efficiencywinst bij de brandstofinzet. De externe veiligheidsrisico's rond tankstations verdwijnen met deze maatregelen geheel. Bovendien houdt 60% van het wegtransport van LPG verband met het transport van LPG als autobrandstof. Andere oplossingsrichtingen scoren aanzienlijk minder gunstig. Het spoorvervoer van LPG is relatief erg veilig en wordt in de toekomst nog veiliger.

Voor ammoniak analyseren de ketenstudies oplossingsrichtingen om de externe veiligheid te verbeteren bij de productie, opslag en overslag bij een ammoniakproducent en bij het railvervoer van ammoniak. Net als bij LPG zijn ook de risico's van ammoniak voor de externe veiligheid relatief beperkt. De kosten om aan de wettelijke normen voor de externe veiligheid te voldoen, zijn relatief hoog tot zeer hoog. Zo komen de kosten van de meest kosteneffectieve maatregel om voor ammoniak aan de wettelijke normen te voldoen, overeen met een bedrag van ca 23 miljard euro per statistisch bespaard slachtoffer. Op andere terreinen, zoals voor de verkeersveiligheid, zou met dezelfde kosten een veel groter aantal mensenlevens bespaard kunnen worden. Zo wordt, om de gedachten te bepalen, bij de verkeersveiligheid vaak gerekend met een normbedrag van 1 à 2 miljoen euro per statistisch bespaard mensenleven. Het spoorvervoer van ammoniak is, net als bij LPG, al relatief erg veilig en dit wordt in de toekomst alleen nog maar veiliger.

Contactpersonen

Paul Besseling

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze studie richt zich op verschillende oplossingsrichtingen om de externe veiligheidsrisico's die met de productie, opslag en transport van ammoniak en LPG gepaard gaan, te reduceren. Chloor is in de genoemde studie niet nader onderzocht en speelt geen rol in deze notitie. Deze second opinion beperkt zich tot een reactie op hoofdlijnen.

Lees meer over