29 november 2018

Second opinion nieuw verdeelmodel voor middelen voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Het bestaande verdeelmodel voor middelen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is niet toekomstbestendig.  In 2014 is ervoor gekozen om het totale landelijk beschikbare budget voor lwoo en pro te maximeren op het niveau van 2012 (590 miljoen per jaar) en om de verdeling van middelen over samenwerkingsverbanden (tijdelijk) te baseren op historische leerlingaantallen lwoo en pro per samenwerkingsverband. Hiervoor wordt het deelnamepercentage in lwoo en pro binnen het samenwerkingsverband op de teldatum 1 oktober 2012 gebruikt. 

Het ministerie van OCW heeft onderzoek laten doen naar een nieuw verdeelmodel en gesprekken met het veld gevoerd. Op basis daarvan stelt het voor om het nieuwe verdeelmodel te baseren op het aantal vmbo34-leerlingen  binnen het samenwerkingsverband. De nieuw voorgestelde verdeelsystematiek leidt tot aanzienlijke herverdeeleffecten die uiteenlopen tussen de samenwerkingsverbanden van -43% tot +78%. 

Vanwege de herverdeeleffecten is een overgangsperiode voorzien van vijf jaar.

Verzoek en vragen OCW aan CPB
Het ministerie van OCW heeft het CPB verzocht een second opinion uit te voeren naar het voorgestelde verdeelmodel om middelen voor lwoo en pro mee te verdelen over samenwerkingsverbanden. Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Sluit de gekozen verdeelsystematiek aan bij de verschillen in behoeften van samenwerkingsverbanden aan lwoo en pro (gezien de leerlingenpopulatie van samenwerkingsverbanden)? 
  2. Is een overgangsperiode zoals voorgesteld redelijk gezien de herverdeeleffecten (voor zowel de samenwerkingsverbanden met een positief effect als de samenwerkingsverbanden met een negatief effect)?

Auteurs

Lees meer over