26 januari 2007

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere

Nieuw onderzoek naar de wegcapaciteit tussen Schiphol, Amsterdam en Almere

Persbericht
Nieuw onderzoek naar de gewenste uitbreiding van de wegcapaciteit tussen Schiphol, Amsterdam en Almere bevestigt dat verbreding van de bestaande wegen tussen Almere en Amsterdam (de A6, de A1 en de A10-Oost) van groot belang is.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere. Rijkswaterstaat heeft die nieuwe kosten-batenanalyse gemaakt, als een nadere uitwerking van de kosten-batenanalyse van afgelopen zomer. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB wederom gevraagd een second opinion op te stellen. Destijds heeft het CPB de bevindingen gepubliceerd in een Notitie d.d. 21 augustus 2006 (zie ook het CPB Persbericht  van 21 augustus 2006).

In het nieuwe onderzoek wordt het vraagstuk van de gewenste uitbreiding van de wegcapaciteit in deze regio gesplitst in enkele deelvragen; dat is een verbetering. Ook komt het de kwaliteit van de analyse ten goede dat de effecten van uitbreiding van de wegcapaciteit en de effecten van het eventueel beprijzen van het weggebruik nu uit elkaar zijn gehaald. Helaas is de kosten-batenanalyse nog steeds gebaseerd op een enkel toekomstscenario, en wel het scenario met de hoogste mobiliteitsgroei, ook na 2020. Naast de KBA heeft Rijkswaterstaat nog aanvullende berekeningen uitgevoerd met een dynamisch verkeersmodel. Deze overtuigen echter niet.

Het nieuwe onderzoek gaat uitgebreider in op de effecten op de leefomgeving van omwonenden van de A9. Overkappen of ondertunnelen van delen van de A9 blijkt gunstig te zijn voor de leefomgeving van de inwoners van Amsterdam Zuid-Oost en Amstelveen. Maar volgens de eerste voorlopige berekeningen zijn deze baten aanmerkelijk kleiner dan de kosten die ermee gemoeid zijn.

 

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het vraagstuk van de gewenste uitbreiding van de wegcapaciteit in deze regio kan nu, analytisch gezien, in heldere deelvragen gesplitst worden:

Lees meer over