10 april 2009

Second opinion over 'Directe transporteffecten Kanaal Gent-Terneuzen, resultaten nulalternatief en projectalternatieven'

In het kader van het verkennende onderzoeksprogramma van de projectgroep KGT2008 deelproject 2, heeft TNO een rapport opgesteld waarin de berekeningen van de directe transporteffecten van het nulalternatief en de verschillende transportalternatieven worden toegelicht en weergegeven.

De raming van het verloop van de goederenstromen in het nul- en de projectalternatieven voor verschillende scenario's en de berekening van de efficiency- en tijdwinsten van de projectalternatieven ten opzichte van het nulalternatief vormen de essentiële elementen van deze studie.

De resultaten zullen als input worden gebruikt voor het opstellen van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en andere analyses (verkeerveiligheid, milieu, enz.). Afgesproken is dat de MKBA onderworpen zal worden aan een second opinion van het CPB. Het CPB zal op zes punten die van belang zijn voor de kosten-batenopstelling haar oordeel geven, te weten op:

  • De leidraad voor het opstellen van de kosten-batenanalyse.
  • Het plan van aanpak plus de uitkomsten van (deelonderzoek 2) vervoerseffecten.
  • Het plan van aanpak plus de uitkomsten van (deelonderzoek 3) welvaartseffecten.
  • De rapportage van de kosten-batenopstelling.

Lees meer over