3 oktober 2006

Second opinion regiospecifiek economisch alternatief Noord-Nederland en Flevoland

Het CPB heeft op verzoek van de projectorganisatie Zuiderzeelijn een second opinion opgesteld van de beoordeling van Ecorys van 18 zogenaamde voorbeeldprojecten.

Door de beperkte tijd baseert het CPB zich alleen op de Ecorysrapportage en beperkt het commentaar zich tot enkele hoofdlijnen over de verschillende projecten heen. De door Ecorys gevolgde beoordelingsaanpak met de criteria legitimiteit, effectiviteit, efficiëntie en risico's biedt goede aanknopingspunten om de uiteenlopende projecten globaal te beoordelen.

Ecorys heeft bij de beoordeling van de effectiviteit vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd in welk opzicht de projecten bijdragen aan de oplossing van de opgaven voor het Noorden, hetgeen nuttige informatie oplevert voor de beleidsmakers. Het CPB plaatst wel kanttekeningen bij de beoordeling van de legitimiteit van een aantal projecten. Omdat bij de beoordeling van de efficiëntie de vraag beantwoord wordt of het vanuit welvaartseconomisch perspectief verstandig is om een project uit te voeren, spitst de second opinion zich toe op de wijze waarop dit criterium is geoperationaliseerd.

Bij de beoordeling van efficiëntie is in de Ecorysrapportage echter gekozen voor indicatoren die weinig informatie verschaffen over de nut en noodzaak van de projecten en derhalve ook weinig informatie geven over de efficiëntie van de projecten. De centrale vraag of projecten bijdragen aan de maatschappelijke welvaart van het Noorden, cq van Nederland kan daarmee niet worden beantwoord. In de beperkte tijd is het CPB niet in staat om de nut en noodzaak van de projecten in kaart te brengen. Deze second opinion gaat daarnaast kort in op eerdere beoordelingen van het CPB van enkele van deze 18 projecten.

Lees meer over