10 juni 2011

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader

Het voorstel voor een sociaal akkoord over de aow en de aanvullende pensioenen verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën met 0,7% bbp, indien het gebrek aan verankering wegens invoering na de kabinetsperiode wordt genegeerd.
No title

Dit blijkt uit een analyse door het CPB van een voorstel voor koppeling van de aow- en de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting en van verhoging van de aow. In het voorstel stijgen de aow-leeftijd (in 2020, 2025 en 2040) en de pensioenrichtleef­tijd in het Witteveenkader (in 2013, 2015 en 2030) in drie stappen naar 68 jaar. De aow wordt, naast de bestaande koppeling aan de cao-lonen, extra verhoogd. Dit wordt budgettair neutraal gefinancierd uit versobering van de bestaande mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen (mkob) en de ouderenkortin­gen. De franchise in het Witteveenkader gaat, in lijn met de aow-uitkering, omhoog. Verder wordt een nieuwe inkomensafhankelijke ouderenkorting ingevoerd van maximaal 300 euro, deels gefinancierd uit het restant van de ouderenkortingen en deels uit het budget voor arbeidsparticipatie (doorwerkbonus e.d.).

Auteurs

Marcel Lever