11 september 2015

SP-alternatief voor de financiering van de zorg

De SP vraagt het CPB om de economische effecten van een alternatief voor de financiering van het zorgstelsel te bepalen. De SP is ook voorstander van een herschikking van de marktordening in de zorg. Die plannen zijn geanalyseerd in de publicatie ‘Zorgkeuzes In Kaart’ en komen in deze CPB Notitie niet ter sprake.
No title

Voorts is de partij voorstander van het terugdraaien van de Hervorming Langdurige Zorg en het ongedaan maken van de daarmee gepaard gaande besparingen van circa 3 mld euro (MEV2015, p. 66). De vereiste stijging van de belasting- en premietarieven om deze besparing ongedaan te maken zijn niet in de onderhavige analyse verwerkt. Verder is gerekend met het voornemen van de partij om enkele pakketmaatregelen voor de curatieve zorg terug te draaien.

In deze CPB-Notitie presenteren we een zogenaamde ex-ante beleidsanalyse van het alternatief, wat wil zeggen dat we verschillende (ex-post) economische effecten van het alternatief niet meenemen. Zo worden de arbeidsmarkeffecten van de varianten voor de belasting- en premieheffing buiten beschouwing gelaten, waarbij we wel kwalitatieve opmerkingen maken over het effect op de werkgelegenheid en de (ex-post) belastinginkomsten.

Auteurs

Sjoerd Ottens

Lees meer over