1 maart 2005

Structurele effecten van de WIA

Onlangs heeft het kabinet het wetsvoorstel Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aan de Tweede Kamer aangeboden. Binnenkort volgt een apart wetsvoorstel Invoeringswet Wet WIA.

WIA is het sluitstuk van de stelselherziening WAO en heeft een tweeledig doel: activering van arbeidsgeschiktheid, met name van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, en inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2006. De WIA werkt de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling uit en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)
  • de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Van de effecten van de WAO-voorstellen in het Strategisch Akkoord heeft het CPB destijds slechts een ruwe schatting gemaakt, enerzijds vanwege de ontoereikende formulering van de toenmalige voorstellen en anderzijds vanwege de weinige tijd die toen beschikbaar was om een en ander helder te krijgen en eventueel door te rekenen. In het Hoofdlijnenakkoord en in aanvullende beleidspakketten zijn daarna nog additionele voornemens ten aanzien van de WAO geformuleerd, o.a. de herbeoordelingsoperatie van het WAO-bestand en de aanscherping van het schattingsbesluit. Met het huidige WIA-wetsvoorstel en de beschikbaar gestelde informatie over de ontwerp invoeringswet is de voorgenomen vormgeving van het toekomstige WAOstelsel duidelijker. Dit maakt het mogelijk om een berekening te maken van de structurele effecten van de WIA.

Downloads

Auteurs

Peter Dekker
Frans Suijker

Lees meer over