27 juli 2006

Succesvol kennisbeleid

Kennisbeleid wordt in wijde kring gezien als een belangrijk onderwerp. De Nederlandse overheid voert intensief beleid ten aanzien van de grondbeginselen van de kenniseconomie: onderwijs, onderzoek en innovatie.

In de literatuur en in beleidskringen worden momenteel voorstellen voor additioneel kennisbeleid of hervormingen van bestaand beleid besproken. Voorbeelden zijn de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, nieuw innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken, een advies van de SER over onderzoek, opleiding en ondernemersschap en een advies van de Onderwijsraad.

Weinig is echter bekend over de effecten van al dit beleid. De vraag of kennisbeleid werkt, blijft moeilijk te beantwoorden. Ondanks veel onderzoeksinspanningen in de afgelopen decennia, wordt de manier waarop het creëren en toepassen van kennis tot stand komt en de manier waarop beleid dat proces kan beїnvloeden, niet erg goed begrepen. Het is daarom moeilijk een goed oordeel te vellen over de optimale omvang van kennisbeleid.

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsopties op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland. Voor sommige keuzes zijn de effecten onbekend. Onderwijsbeleid dat bijvoorbeeld vruchten afwerpt is beleid dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijzers en op vroegschoolse onderwijsprogramma’s. Additionele O&O belastingvoordelen voor nieuwe bedrijven hebben gunstige effecten op innovatie. Een verdere toename van de onderzoeksprikkels voor universiteiten zal naar verwachting de wetenschappelijke output doen toenemen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Maarten Cornet
Bert Minne
Dinand Webbink

Lees meer over