19 maart 2003

Systeemrisico's van Nederlandse pensioenfondsen

Van oudsher richt de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) zich conform haar wettelijke taak vooral op micro-prudentieel toezicht ter bescherming van de deelnemers aan pensioenfondsen.

Deze studie roept de vraag op of de PVK ook rekening zou moeten houden met systeemrisico's. Een systeemrisico is een mogelijkheid dat zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot een ernstige verstoring van de pensioensector (horizontaal systeemrisico) dan wel tot bijzonder nadelige macro-economische doorwerkingen (verticaal systeemrisico). De macro-dimensie van het prudentiële toezicht zou kunnen inhouden dat de toezichthouder naast aandacht voor horizontale systeemrisico's tenminste een signaalfunctie zou kunnen uitoefenen voor verticale systeemrisico's. Daarbij mag het toezicht geen systeemrisico's vergroten.

Nederlandse kapitaalgedekte pensioenfondsen kennen nog steeds een aantal unieke kenmerken (het poolen van risico's met toekomstige generaties, verplichte deelname, lange-termijn pensioencontracten) die specifieke prudentiële regulering van en toezicht op Nederlandse kapitaalgedekte pensioenfondsen rechtvaardigen. 'Forward looking' buffers met een lange tijdshorizon kunnen goed aansluiten bij dat unieke karakter van Nederlandse pensioenfondsen. Door 'forward looking' buffers op te bouwen en aan te houden kunnen pensioenfondsen risico's opvangen en kunnen pensioenfondsen weer hun stabiliserende rol voor de economie en het financiële systeem hervinden.

Auteurs

Jan Lemmen

Lees meer over