21 september 2016

Tegenbegroting 2017 van de ChristenUnie

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2017, zoals deze door het CPB in de MEV 2017 zijn verwerkt.

De ChristenUnie houdt in haar tegenbegroting voor 2017 de uitgaven per saldo gelijk. De partij trekt voornamelijk extra geld uit voor onderwijs, zorg en internationale samenwerking en bezuinigt voornamelijk op overdrachten aan bedrijven. Ook de EMU-relevante lasten blijven in de tegenbegroting van de ChristenUnie per saldo gelijk. Voornamelijk de lasten op het gebied van milieu worden verhoogd. Hier staan tegenover lastenverlichtingen via o.a. een verhoging van de ouderenkorting, een verlaging van de werkgeverspremies en extra fiscale ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. De ChristenUnie houdt in haar tegenbegroting het EMU-saldo in 2017 ex ante gelijk ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads

Auteurs

Wim Suyker
Krista Hoekstra