17 september 2008

Tegenbegroting GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex ante budgettaire effecten in 2009 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2009 bezien.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2009, zoals deze door het CPB in de MEV 2009 zijn verwerkt. Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid; terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering.

Downloads

Tegenbegroting GroenLinks
Engels, Pdf, 55 KB

Lees meer over