18 oktober 2017

Toelichting middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo / jeugd

Deze CPB Notitie geeft een nadere toelichting op de totstandkoming en methodiek van de middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo/jeugd en de interpretatie van de uitkomsten.

Het doel van de mlt-raming voor de zorg is een realistische raming te maken van de zorguitgaven voor de drie hoofdsectoren in de zorg (Zvw, Wlz en Wmo/jeugd) bij ongewijzigd beleid. Met ongewijzigd beleid wordt hier bedoeld dat alleen beleid dat ten tijde van het maken van de mlt-raming reeds bekend is, wordt meegenomen. De mlt-raming is daarmee realistisch en niet normatief en geeft aan hoe de uitgaven zich bij ongewijzigd beleid naar verwachting ontwikkelen.

De mlt-raming van de zorguitgaven voor de jaren 2018-2021 wordt voor elke hoofdsector bepaald door de zorguitgaven in het basisjaar (2017) te vermenigvuldigen met beleidsvrije groeivoeten voor de jaren 2018-2021. De beleidsvrije groeivoeten hangen af van respectievelijk (i) demografie en epidemiologie (ii) inkomensgroei per hoofd (iii) de relatieve inputprijzen van de zorg, en (iv) overige groei. Na het bepalen van de beleidsvrije groei wordt de mlt-raming gecorrigeerd voor de invloed van reeds bekend beleid op de zorguitgaven in de jaren 2018-2021. 

De update van de mlt uit augustus 2017 laat zien dat de reële netto zorguitgaven in de Wmo/jeugd in 2017 met 2,3% krimpen en in 2018 met 2,7% groeien. Gemiddeld over de periode 2018-2021 is de jaarlijkse groei 3,2%. 

De ontwikkeling van de geraamde uitgaven in 2017 wijkt daarmee duidelijk af van de ramingen van de gemiddelde jaarlijkse groei in de mlt-periode 2018-2021. De belangrijkste oorzaak voor dit verschil zijn de budgettaire kortingen die gepaard gingen met de decentralisaties in het sociaal domein.

Deze CPB Notitie is geschreven op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.