20 november 2018

Verkenning naar eenduidige indicatoren kinderarmoede

Het kabinet heeft het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzocht om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is tot eenduidige armoede-indicatoren te komen die bruikbaar zijn voor een eventuele reductiedoelstelling voor armoede onder kinderen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierbij de volgende formele onderzoeksvraag gedefinieerd voor CPB, SCP en CBS:
 
Is het mogelijk om (een) samenhangende, eenduidige, meetbare indicator(en) te maken die inzicht geeft/geven in de verschillende facetten van kinderen in armoede? Wat zijn de voors en tegens van deze indicator(en)?
 
Naar aanleiding van deze vraag hebben CPB, SCP en CBS samen een inventarisatie uitgevoerd van de mogelijkheden om de verschillende facetten van kinderarmoede in kaart brengen. Hieruit concluderen we dat het goed mogelijk is om hier inzicht in te geven, door bovenop de bestaande indicatoren van SCP en CBS een set van indicatoren te ontwikkelen die deze facetten in kaart brengt. Naast informatie over het besteedbare huishoudensinkomen gaat het dan om indicatoren met betrekking tot bezittingen en schulden, de toegankelijkheid van onderwijs en zorg, schoolprestaties, gezondheid en leefomgeving en meer specifiek de mate van sociale uitsluiting van kinderen. De benodigde gegevens worden primair met registergegevens ingewonnen, maar op onderdelen is ook aanvullende enquêtering nodig. Dit geeft dan een representatief, multidimensionaal beeld op landelijk niveau, maar gaat gepaard met extra kosten.

Auteurs

Patrick Koot
Benedikt Goderis, Stella Hoff (SCP)
Wim Bos, Ferdy Otten (CBS)