23 augustus 2017

Vermogens en schulden van niet-financiële bedrijven

Het doel van deze notitie is om de financiële situatie van niet-financiële bedrijven te beoordelen. In het bijzonder biedt het document antwoorden op twee vragen. Zijn er financiële kwetsbaarheden in Nederlandse niet-financiële bedrijven? Zo ja, in welk type bedrijf?

Om onze eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, geven we een uitgebreid overzicht van de balanskenmerken van de Nederlandse bedrijven. We volgen bedrijven over de tijd en maken onderscheid naar bedrijfsomvang en sectoren en maken een internationale vergelijking. Onze analyse van de financiële indicatoren laat zien dat Nederlandse bedrijven zich gunstig verhouden tot bedrijven in andere Europese landen op alle vier indicatoren – schuldratio, solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid – terwijl de algemene trend een verbetering is van elke financiële indicator over de tijd. In het bijzonder blijkt uit de vergelijking met de gemiddelde EU5-groepen dat Nederlandse bedrijven zich in een vrij stabiele en relatief goede financiële situatie bevinden: de schuldratio is relatief lager en de solvabiliteit is relatief hoog, d.w.z. dat Nederlandse bedrijven relatief sterk op het eigen vermogen vertrouwen als financieringsvorm. Hoewel de schulden van niet-financiële ondernemingen ten opzichte van het BBP toegenomen zijn na de wereldwijde financiële crisis, vinden we dat de financiële positie van Nederlandse bedrijven in deze periode aanzienlijk is verbeterd. Voor de tweede onderzoeksvraag hebben we onze analyse gericht op verschillende bedrijfskenmerken, vooral bedrijfsgrootte. Hierbij vinden we ook dat kleine Nederlandse bedrijven gunstig presteren ten opzichte van het gemiddelde in andere Europese landen. Bovendien laten het algemene niveau en de trend van de indicatoren een gezonde financiële situatie zien. Hoewel het laagste kwartiel van elke indicator (d.w.z. financiële prestaties) meer fragiele financiële posities laat zien - zoals verwacht wordt door de constructie van de indicator - is de vergelijking ten opzichte van de EU5 nog steeds positief. Deze gunstige financiële situatie strekt zich ook uit tot middelgrote en grote bedrijven en geldt voor alle sectoren. Bovendien is de financiële positie van de slechtst presterende bedrijven (eerste of derde kwartiel, afhankelijk van de indicator) ook relatief goed in vergelijking met het gemiddelde van de EU5. In eerdere studies is gevonden dat microbedrijven een meer kwetsbare financiële positie hebben dan andere MKBs. Deze groep van kleine bedrijven is in deze studie buiten beschouwing gelaten.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa
Kan Ji
Ona Ciocyte