7 juli 2005

Waarom zouden overheden interveniëren in het onderwijs, en hoe effectief is onderwijsbeleid

Dit memorandum behandelt redenen voor overheidsinterventie in het onderwijs, en gaat nader in op de effectiviteit van de meest voorkomende beleidsinstrumenten.

Er zijn zowel efficiëntieoverwegingen (marktfalen) als rechtvaardigheidsoverwegingen om in te grijpen in de onderwijsmarkt. Speciale aandacht wordt besteed aan externe effecten van onderwijs (een vorm van marktfalen). Uit de empirische literatuur volgt dat er weinig redenen zijn om aan te nemen dat extra overheidsinspanningen nodig zijn om te corrigeren voor externe effecten. Desalniettemin bestaat er veelbelovend bewijs voor niet-monetaire externaliteiten in de vorm van lagere criminaliteit en verbeteringen in de gezondheidssituatie. Met betrekking tot de effectiviteit van beleidsinstrumenten bespreken we studies met een (quasi-)experimentele opzet, zodat het causale effect van het beleidsinstrument kan worden bepaald. Voor- en vroegschoolse educatie blijken effectiever te zijn dan interventies in een later stadium van het onderwijs.

Auteurs

Marc van der Steeg

Lees meer over