Policy seminar

CPB Policy Seminar over de toereikendheid van pensioeninkomens in Nederland. Een meerpijlerbenadering

Donderdag 20 december geeft Marike Knoef (Universiteit Leiden) een presentatie tijdens een CPB Policy Seminar met als titel "De toereikendheid van pensioeninkomens in Nederland. Een meerpijlerbenadering".

Datum
20 december 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Marike Knoef (Universiteit Leiden)

Discussiant: Mathijn Wilkens (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: In deze bijdrage laten we op basis van uitgebreid empirisch onderzoek zien welke middelen Nederlandse huishoudens hebben opgebouwd om hun oude dag te financieren. Het gaat om AOW-rechten, aanvullende pensioenrechten, opgebouwd vermogen in vrijwillige pensioenproducten, de eigen woning en privévermogen. Om de toereikendheid van het inkomen tijdens de oude dag te bepalen annuïtiseren we alle bovengenoemde vermogenscomponenten op huishoudniveau. Vervolgens relateren we deze pensioenannuïteiten aan het huidige (bruto) huishoudinkomen van de personen jonger dan 65. Deze vervangingsratio's geven inzicht in de mate waarin mensen hun levensstandaard na pensionering kunnen voortzetten.  Over alle leeftijdscategorieën en sociaal-economische groepen tezamen bedraagt de mediane pensioenannuïteit van huishoudens 80 procent van het bruto inkomen. De eigen woning draagt daar substantieel aan bij. Circa 27 procent van de huishoudens heeft een vervangingsratio van minder dan 70 procent. Voor die groep zou gesproken kunnen worden van een ontoereikend pensioeninkomen als wordt uitgegaan van 70 procent als norm. Van de verschillende sociaal-economische groepen vinden we dat allochtonen en uitkeringsgerechtigden meestal een vervangingsratio van minder dan 70 procent hebben. Bij deze groepen liggen dus de hoogste pensioenrisico's. Zelfstandigen vergen speciale aandacht en worden in vervolgonderzoek onder de loep genomen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Contactpersonen

Wouter Vermeulen