Policy seminar

Een kosteneffectiviteitsanalyse naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk: resultaten, kabinetsbesluit en lessen voor de toekomst

Op donderdag 12 januari 2012, 13.00-14.00 uur, geven Yolande van der Meulen (Rijkswaterstaat) en Zenzi Pluut (Twynstra Gudde) tijdens een CPB Policy Seminar een presentatie over de welvaartseconomische kosten en baten van de Afsluitdijk.

Datum
12 januari 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Donderdag 12 januari, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Yolande van der Meulen (Rijkswaterstaat) en Zenzi Pluut (Twynstra Gudde)

Discussiant: Peter Zwaneveld (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: De huidige Afsluitdijk voldoet – bij lange na – niet aan de huidige wettelijke veiligheidsnorm. Deze norm schrijft voor dat de dijk waterstanden moet kunnen keren die maximaal eens in de tienduizend jaar voorkomen. Daarnaast moet de Afsluitdijk zijn andere ‘functies’ de komende tijd adequaat vervullen, zoals het waterbeheer van het IJsselmeer en het bieden van een snelle verbinding voor wegverkeer en scheepvaart. In CPB Boek 2 ‘Een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk’ worden de voor- en nadelen beschreven van een zestal varianten om tot het jaar 2100 weer te voldoen aan de bovengenoemde eisen. De varianten worden onderling vergeleken, gegeven de minimale functie-eisen. Dit gebeurt vanuit een welvaartseconomisch perspectief.

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar gebruikelijke effecten als aanlegkosten, onderhoudskosten, energiegebruik, CO2-uitstoot, natuur en landschap, maar ook naar de baten van extra veiligheid voor omwonenden rond het IJsselmeer en het Markermeer. Ook de effecten op de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer zijn geanalyseerd. Last but not least, wordt rekening gehouden met de toekomstige, onzekere ontwikkelingen van onder andere de zeespiegelstijging. Flexibiliteit (reële optiewaarde) is een belangrijk onderwerp in deze publicatie.

Eerst wordt een korte presentatie van de onderzoeksresultaten gegeven door Peter Zwaneveld. Vervolgens wordt in het bijzonder stilgestaan bij de lessen die er voor alle betrokkenen, niet inde laatste plaats de opstellers van kosten-batenanalyses zoals het CPB, te trekken zijn uit het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot het (ontwerp) kabinetsbesluit van 24 juni jl. Projectdirecteur Yolande van de Meulen van het project Toekomst Afsluitdijk en projectleider KEA Afsluitdijk bij Rijkswaterstaat Zenzi Pluut blikken terug op de ontstaansgeschiedenis van KEA Afsluitdijk en de wijze waarop de resultaten zijn gebruikt in het besluitvormingsproces. Zij presenteren de belangrijkste toekomstlessen voor beleidsmakers, het CPB en andere onderzoekers.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)