Policy seminar

Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?

Op donderdag 22 december 2011, 13.00-14.00 uur, geeft Egbert Jongen (CPB) tijdens een CPB Policy Seminar een presentatie met als titel: "Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?".

Datum
22 december 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Donderdag 22 december 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Egbert Jongen (CPB)
Co-auteurs: Mauro Mastrogiacomo (CPB) en Bas ter Weel (CPB)

Discussiant: Ernst van Koesveld (Ministerie van Financiën)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:  De overheidsfinanciën staan onder druk. Op de korte termijn door de economische crisis, op de lange termijn door de vergrijzing. Tien jaar na de laatste grote stelselwijziging kijkt de overheid daarom opnieuw kritisch naar het belastingstelsel. Daarbij staan twee vragen centraal: i) leidt het huidige stelsel nog tot de gewenste mate van herverdeling, en ii) is het huidige stelsel nog wel doelmatig. De eerste vraag is het domein van de politiek. Zij bepaalt in hoeverre het wenselijk is inkomen her te verdelen, bijvoorbeeld van rijk naar arm of van huishoudens zonder kinderen naar huishoudens met kinderen. De tweede vraag is het domein van de economische wetenschap. Economen laten zien in welke mate personen reageren op financiële prikkels, en wat dit betekent voor de doelmatigheid.

In deze Policy Brief analyseren we het effect van financiële prikkels op de arbeidsparticipatie in Nederland. Hierbij kijken we vooral naar verschillen tussen groepen, zoals alleenstaanden versus stellen en mensen met kinderen versus mensen zonder kinderen. De overheid voert specifiek fiscaal beleid voor verschillende groepen, mede om de overheidsfinanciën op orde te houden. Zij wil daarmee bijvoorbeeld vrouwen prikkelen meer uren werken, ouderen prikkelen langer door te werken en laag opgeleiden prikkelen meer te participeren. De effectiviteit van deze prikkels hangt af van de gevoeligheid van deze groepen. De analyse die we hier presenteren biedt voor het eerst informatie over de gevoeligheid van verschillende groepen voor financiële prikkels, zodat we beter zicht op de doelmatigheid van het huidige stelsel. Hiermee kunnen we bekijken of het gevoerde beleid zich op de groepen richt die daar gevoelig voor zijn en in hoeverre de prikkels doelmatig zijn vormgegeven.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Contactpersonen

Michiel van Leuvensteijn
Mauro Mastrogiacomo
Wouter Vermeulen