Policy seminar

Policy seminar "Kosten van belastingheffing, baten van herverdeling en kosten-batenanalyse"

Donderdag 12 januari geeft Casper van Ewijk (Universiteit van Amsterdam) een presentatie getiteld "Kosten van belastingheffing, baten van herverdeling en kosten-batenanalyse".

Datum
12 januari 2017
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Presentatie: Casper van Ewijk (Universiteit van Amsterdam)

Discussiant: Egbert Jongen (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
De werkgroep kosten van belastingheffing heeft advies uitgebracht over in hoeverre in maatschappelijke kosten-batenanalyses rekening moet worden gehouden met welvaartsverliezen als gevolg van de verstorende werking van belastingheffing. Het advies is om geen opslag op de financieringskosten te hanteren voor de verstorende werking van belastingen. Achtergrond hiervan is dat tegenover kosten van belastingheffing ook winsten van inkomensherverdeling staan. In het huidige belastingstelsel is de facto een afweging is gemaakt tussen kosten van de verstorende werking van belastingheffing en de baten van inkomensherverdeling waardoor de kosten en baten van belastingheffing aan de marge tegen elkaar wegvallen. Wel adviseert de werkgroep dat bij MKBA’s expliciet aandacht wordt besteed aan het in beeld brengen van de mate waarin verschillende inkomensgroepen positieve of negatieve effecten ondervinden van een maatregel. Dit is alleen van belang als een maatregel is gericht op inkomensherverdeling of als de effecten zodanig scheef verdeeld zijn over inkomensgroepen dat deze de besluitvorming kunnen beïnvloeden. Het advies sluit daarmee grotendeels aan bij de huidige Nederlandse MKBA-praktijk, maar vraagt wel om expliciete(re) aandacht voor de verschillen tussen inkomensgroepen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)

Contactpersonen