4 juli 2023

Risico op bedrijfsleningen hangt samen met financieringsstructuur banken

Europese middel- en kleinbedrijven (mkb) zijn sterk afhankelijk van bancair krediet voor het financieren van bedrijfsoperaties en investeringen. Het is daarom essentieel dat banken risico willen nemen op bedrijfsleningen, al kan te veel risico negatief uitpakken voor banken. Er zijn in de literatuur aanwijzingen dat de financieringsstructuur die banken zelf gebruiken, (mede)bepalend is voor het risico dat banken nemen.

De economische literatuur is echter niet eenduidig over hoe verschillende elementen uit de financieringsstructuur van banken samenhangen met het risico. We hebben dat in deze verkennende studie onderzocht aan de hand van bedrijfsleningen. Daarmee dragen we bij aan een beter begrip van welke bedrijven bancaire financiering krijgen alsook hoe de financieringsstructuur van banken op termijn zelf een risico kan vormen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer krediet wordt verleend aan risicovolle bedrijven die uiteindelijk failliet gaan.

De financieringsstructuur van banken bestaat hoofdzakelijk uit eigen vermogen, deposito’s, marktfinanciering en interbancaire leningen. We analyseren in hoeverre deze individuele financieringselementen bijdragen aan het risico dat banken nemen op leningen aan bedrijven. Hiervoor gebruiken we een unieke microdataset met financiële gegevens, waarin we Europese mkb’s hebben gekoppeld aan hun (kredietverlenende) bank. 

We analyseren de periode 2015-2019 en vinden dat banken die meer marktfinanciering gebruiken, leningen verstrekken aan financieel risicovollere bedrijven. Vermoedelijk wordt dit resultaat gedreven door een ‘zoektocht naar rendement’, al kunnen we met onze data niet precies het mechanisme blootleggen. Hoewel de bankenbuffer (bestaande uit eigen vermogen) dient om verliezen op te vangen, suggereren onze resultaten dat de hoogte van de buffer geen invloed heeft op het risico dat banken vooraf nemen op bedrijfsleningen.

Auteurs

Massimo Giuliodori (UVA)
Robert Schmitz

Lees meer over