4 mei 2022

Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp

CPB start nieuw programma Brede Welvaart

Persbericht
Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. Het programma bestaat uit een aantal nieuwe projecten en intensivering van bestaande werkzaamheden op het gebied van brede welvaart. In de vandaag gepubliceerde notitie ‘Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp’ onderstreept het planbureau het belang van een breed perspectief op welvaart voor een meer integrale analyse van overheidsbeleid en worden de ambities op dit thema voor de komende jaren beknopt toegelicht.
meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht

Het CPB heeft in het recente verleden al diverse publicaties uitgebracht met een breder welvaartsperspectief, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Ook in de ramingen en doorrekeningen wordt er naast de financieel-economische effecten van beleid tevens gekeken naar de verdeling van welvaart. Komende jaren wil het CPB in zijn analyses verder aandacht besteden aan de effecten van beleid op de brede welvaart in Nederland. 

Nieuwe projecten

Naast intensivering van de bestaande werkzaamheden wordt er ook een aantal nieuwe projecten gestart. Het CPB gaat een indicator ontwikkelen om de hoeveelheid menselijk kapitaal, de kennis en vaardigheden van de Nederlandse bevolking, te meten. Menselijk kapitaal is een belangrijke bron van welvaart voor nu en voor toekomstige generaties. Het CPB werkt tevens aan de opname van een armoede-indicator in de doorrekeningen om meer oog te hebben voor de verdeling van welvaart. Daarnaast zijn er meerdere projecten gepland om brede-welvaartsbaten en ongelijkheden op verschillende beleidsterreinen, zoals in de arbeidsmarkt en onderwijs, beter in kaart te brengen. 

Samenwerking planbureaus

Daarnaast werkt het CPB op een aantal projecten samen met het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal Cultureel Planbureau. Die samenwerking met de andere planbureaus biedt veel meerwaarde vanwege de multidisciplinaire aard van brede welvaart. De ambitie voor de komende jaren is om te komen tot een gezamenlijk kernset van indicatoren van brede welvaart en bijbehorende analyses die de beleids- en begrotingscyclus kunnen verrijken. 

Complex

Tegelijkertijd benadrukt het CPB de complexiteit om een methodiek te ontwikkelen die effecten van beleidsvoornemens op brede welvaart in kaart brengt. Brede welvaart is een ruim begrip dat verder gaat dan de directe financieel-economische kosten en baten. Het omvat ook andere welvaartsdimensies die mensen belangrijk vinden, zoals gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. In een breed welvaartsperspectief wegen de verdeling van welvaart, de welvaart voor toekomstige generaties en de welvaart in andere landen mee. De ontwikkeling van indicatoren en een methodiek om deze te ramen en effecten van beleidsvoornemens in kaart te brengen vereist een meerjarig ontwikkeltraject en het maken van keuzes. Met de start van het programma Brede Welvaart heeft dit ontwikkeltraject een nieuwe impuls gekregen.  

Contactpersonen

Auteurs