26 april 2024

Budgettaire analyse Voorjaarsnota 2024

CPB analyseert budgettaire effecten Voorjaarsnota

Persbericht
De Voorjaarsnota 2024 brengt slechts beperkte veranderingen aan in het EMU-saldo in vergelijking met het Centraal Economisch Plan (CEP), de raming die het Centraal Planbureau in februari publiceerde. Bij ongewijzigd beleid loopt het overheidstekort in 2028 op tot 3,2% bbp, boven de Europese norm van 3%. In het CEP kwam het tekort uit op 3,3% bbp. Dit blijkt uit de budgettaire analyse van de Voorjaarsnota die het CPB op verzoek van het ministerie van Financiën heeft gemaakt.
Binnenhof

In de publicatie zijn zowel nieuwe realisaties van de overheidsfinanciën als beleidsaanpassingen verwerkt. Beide hebben invloed op het overheidstekort, maar het effect is gering. Het demissionair kabinet heeft voor de komende drie jaar aanvullend budget begroot voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en voor militaire steun aan Oekraïne. Daarnaast stijgen de begrote uitgaven voor (crisis)opvang van asielzoekers en voor toeslagenherstel. Daar staan verscheidene uitgavendalingen tegenover, bijvoorbeeld bij de EU-afdrachten, het Nationaal Groeifonds, onderwijs, zorg en sociale zekerheid. Per saldo blijven de belasting- en premieontvangsten nagenoeg gelijk. Dit jaar komt het EMU-tekort uit op 2,0% bbp (was 2,1% bbp). Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort in 2028 op tot 3,2% bbp (was 3,3% bbp). Dit is iets hoger dan de raming in de Voorjaarsnota zelf, vooral omdat het CPB een aantal veronderstelde uitgavendalingen na 2025 (onder andere bij asielopvang en jeugdzorg) niet heeft overgenomen.

De publicatie betreft alleen een budgettaire doorrekening en geen analyse van de macro-economische doorwerking van de besluitvorming. De Raad van State, die als onafhankelijke toezichthouder toetst hoe het Nederlandse begrotingsbeleid zich verhoudt tot de Europese begrotingsregels, baseert zijn advies mede op deze budgettaire analyse. Ook is de analyse onderdeel van het Stabiliteitsprogramma (de jaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie), dat het kabinet voor 1 mei naar de commissie stuurt. 
 

Contactpersonen

Lees meer over