14 april 2022

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds tweede beoordelingsronde

CPB analyseert voorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds

Persbericht
Het CPB heeft een analyse gemaakt van 34 voorstellen die zijn ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De analyses (quickscans) vormen input voor het advies aan het kabinet van de NGF-beoordelingsadviescommissie. Het CPB heeft een onafhankelijke rol in het beoordelingsproces en levert advies. Het planbureau beslist niet mee over de prioritering van de investeringsvoorstellen door de commissie.
Nationaal Groeifonds

Het CPB hanteert voor de analyse een economisch afwegingskader met een breed welvaartsperspectief. De kern van dit afwegingskader bestaat uit een probleemanalyse en een analyse over de economische legitimiteit van een voorstel. Bij de probleemanalyse wordt gekeken welk probleem het voorstel definieert en in hoeverre het voorstel daarbij aangrijpt. Legitimiteit gaat over de mogelijke economische redenen voor de overheid om in te grijpen en de mate waarin overheidsingrijpen gepaard kan gaan met negatieve gevolgen. 

Voor voorstellen op het gebied van infrastructuur en kennisontwikkeling geeft het CPB aanvullende analyses op het gebied van effectiviteit en efficiëntie. Bij effectiviteit wordt gekeken naar de brede maatschappelijke baten van een voorstel, waaronder ook het effect op verdienvermogen van de Nederlandse economie. De hoofdvraag bij efficiëntie is of het voorstel naar verwachting de brede welvaart verhoogt: wegen de maatschappelijke baten en kosten tegen elkaar op?

Het CPB maakt een analyse van de voorstellen op grond van deze criteria, en onthoudt zich verder van expliciete totaaloordelen. De volledige beoordeling wordt gedaan door de NGF-beoordelingscommissie, die daarbij ook andere inzichten betrekt. 

De analyse van het CPB is opgenomen als bijlage bij het advies van de beoordelingsadviescommissie en daarnaast gepubliceerd op de website van het CPB. 

Contactpersonen

Downloads

Auteurs

Ramy El-Dardiry