2 september 2019

Diftar in Nederland: verschillen tussen oost en west

In gemeenten waar de afvalinzameling is uitbesteed aan een middelgroot afvalbedrijf, betalen burgers vaker een gedifferentieerd tarief: hoe meer restafval, hoe hoger het tarief. Dit blijkt uit het het CPB-rapport 'Diftar in Nederland: verschillen tussen oost en west'. In het rapport staat de vraag centraal waarom bepaalde gemeenten wel en andere niet diftar hebben ingevoerd. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Op deze manier biedt het systeem een prijsprikkel om restafval te verminderen en afval te scheiden
No title

Aan het onderzoek hebben Rijkswaterstaat, VNG, NVRD, COELO en verschillende gemeenten deelgenomen.
 
De belangrijkste conclusie is dat gemeenten waar de afvalinzameling is uitbesteed aan een middelgroot afvalbedrijf vaker diftar invoeren. 

  • Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat middelgrote afvalbedrijven – in tegenstelling tot gemeentelijke diensten of de grotere, landelijke bedrijven - de uitwisseling van kennis en voorzieningen tussen gemeenten faciliteren en vaker betrokken zijn bij beleid. Dit lijkt ook een verklaring te zijn voor de geografische spreiding over het land: in Nederland is diftar ingevoerd in de meeste gemeenten in het oosten van het land,  maar in het westen, ook buiten de steden, nog zeer weinig.
  • Andere factoren die samenhangen met de kans op diftar zijn stedelijkheid, gemiddeld inkomen en bevolkingssamenstelling van gemeenten.
  • Op basis van deze resultaten worden gemeenten die diftar willen invoeren geadviseerd om samen te werken met buurgemeenten en de ervaringen van afvalbedrijven en andere gemeenten te gebruiken.
     

Auteurs