14 december 2020

Doorrekening scenario’s kindvoorzieningen

Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB een analyse gemaakt van de effecten van drie alternatieve inrichtingen van het stelsel voor ondersteuning van huishoudens met jonge kinderen.
No title

De drie alternatieven zijn uitgewerkt in de Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (Ministerie van OCW en ministerie van SZW, 2020) en zijn voornamelijk gericht op een hervorming van de kinderopvang. In het eerste scenario wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd naar 96%. Het tweede scenario introduceert vier dagen gratis kinderopvang voor zowel werkenden als niet-werkenden, en in het derde scenario wordt kinderopvang een integrale voorziening.

Daarnaast voorziet ieder scenario in een vereenvoudiging of verruiming van verlof voor ouders (geboorteverlof en/of ouderschapsverlof). Elk van de scenario’s bevat ook een aantal mogelijke dekkingsmaatregelen om de intensiveringen in de kindvoorzieningen te financieren, waardoor de beleidspakketten budgetneutraal zijn vormgegeven. 

Deze publicatie beschrijft de effecten van de drie beleidspakketten op de overheidsfinanciën, de inkomensongelijkheid en de structurele werkgelegenheid. De gepresenteerde effecten moeten worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten. De publicatie gaat niet in op de gevolgen van de scenario’s voor andere beleidsdoelen, zoals de ontwikkeling van het kind of vereenvoudiging van het stelsel. 

De economische effecten van de beleidspakketten met gratis kinderopvang zijn met meer dan de gebruikelijke onzekerheid omgeven. Het gaat hier om grote stelselwijzigingen waarbij de eigen bijdrage (vrijwel) volledig vervalt en nieuwe groepen toegang krijgen tot kinderopvang. Hierdoor zijn de effecten op het gebruik van kinderopvang lastiger te voorspellen. Mogelijk onvoorziene gedragseffecten maken de onzekerheid van de modeluitkomsten bij deze pakketten relatief groot. 

Auteurs

Patrick Koot

Lees meer over