24 november 2020

Het (uniform) toedelen van beleggingsresultaten naar bereikbaar pensioen

De Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord meldt dat “als kern van het nieuwe pensioencontract wordt aangesloten bij het idee dat een positief of negatief rendement (of andere schokken) in een ideale situatie voor alle fondsdeelnemers eenzelfde invloed heeft op het te verwachten pensioenresultaat.” Dit Achtergronddocument bespreekt de effecten van een strikte variant van dit (uniform) toedelen van beleggingsresultaten naar bereikbaar pensioen, waarbij we de pensioenuitkomsten voor verschillende generaties laten zien.

Lees ook de CPB Notitie ‘Nieuwe pensioenregels: effecten en opties van het doorontwikkelde contract en overgang naar een vlak premiepercentage’.

Het bereikbaar pensioen bestaat uit reeds opgebouwd pensioenvermogen en toekomstige premie-inleg. Collectief behaalde rendementen worden op een dusdanige manier toebedeeld dat het effect op dit totale vermogen voor alle deelnemers gelijk is. Dit impliceert dat de aanpassing op het reeds opgebouwde pensioenvermogen voor jongeren groter is dan voor ouderen.

In economische scenario’s met variabele risicopremies, inflatierisico en renterisico levert toedelen naar bereikbaar pensioen geen welvaartswinst op ten opzichte van andere toedeelregels. Deels is dit te verklaren doordat in eerste instantie een nominale indexatie wordt toegekend, terwijl de welvaartsmaat reëel is. Toedelen naar bereikbaar pensioen leidt ertoe dat renterisico’s in grote mate gedeeld worden tussen cohorten. Hierdoor worden de pensioenuitkeringen volatieler.  

Deze resultaten bieden aanleiding om te sturen op een reële welvaartsvaste uitkering, middels beleggingsbeleid en toedeelregels, inclusief eventuele uitkeringen vanuit de solidariteitsreserve in het nieuwe pensioencontract. Verder kan gekozen worden om het renterisico beperkt of niet te delen tussen cohorten. Tot slot geeft deze studie methodologische aanbevelingen ten aanzien van het vergelijken van verschillende pensioencontracten.

Lees meer over