Indienen van een Woo-verzoek bij het CPB

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Woo is de Wob vervallen.

Wat is de Wet open overheid?

De Woo regelt het recht van iedereen op informatie door de overheid. Hierdoor kunt u  inzage  krijgen in het overheidshandelen en de overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is per definitie altijd openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet openbaar mag of hoeft te worden gemaakt.

Overheidsinstellingen zijn op grond van de nieuwe wet verplicht om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken (actieve openbaarmaking). Daarnaast kan iedereen een verzoek om publieke informatie richten tot een overheidsinstelling bij wie deze informatie berust (passieve openbaarmaking). Daarvoor kan een Woo-verzoek ingediend worden.

CPB-Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Iedere overheidsorganisatie is verplicht een contactpersoon aan te stellen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Het CPB heeft dus ook een contactpersoon Woo: directiesecretaris Sabine Hoff (o88 678 6242).

Als u wilt weten welke informatie bij het CPB aanwezig is over een bepaald onderwerp, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo. In sommige gevallen is het mogelijk om de informatie waarnaar u op zoek bent te geven en hoeft u geen Woo-verzoek meer in te dienen.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek indienen bij de contactpersoon Woo, de directiesecretaris van het CPB Sabine Hoff (o88 678 6242).

Per post kunt u uw Woo-verzoek sturen naar:
Centraal Planbureau
t.a.v. directiesecretaris Sabine Hoff
Postbus 80510
2508 GM Den Haag

Eisen aan een Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende drie criteria:

  • in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt opgevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waarover het CPB beschikt.

Als het voor het CPB niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment waarop de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het CPB streeft ernaar 5 dagen na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op Rijksoverheid.nl te plaatsen.

Contactpersonen