17 juni 2004

CPB lanceert Nederlandstalige en Engelstalige Nieuwsbrieven

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voortaan elk kwartaal Nieuwsbrieven uitbrengen, zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige. Vandaag wordt deze nieuwe publicatielijn ten doop gehouden, tegelijkertijd in een papieren versie en op de website van het planbureau, www.cpb.nl.

De Nederlandstalige CPB Nieuwsbrief geeft in 12 pagina's een breed overzicht van het CPB-werk. Deze Nederlandstalige nieuwsbrief richt zich vooral op mensen die betrokken zijn bij de beleidsvorming in Nederland.
U kunt hierin onder meer de volgende onderdelen verwachten:

  • Een overzicht van de economische vooruitzichten voor het huidige en het komende jaar. Het planbureau komt vier maal per jaar met een nieuwe raming voor de korte termijn; deze zal steeds worden gepresenteerd in de CPB Nieuwsbrief.
  • Een artikel over een beleidsgericht CPB-onderzoek. In dit eerste nummer: het Zuidas-project in Amsterdam.
  • Aandacht voor samenwerking tussen CPB en andere onderzoeksbureaus, internationale instituten etc. Deze keer komen de OESO en de Wereldbank aan de orde.
  • Algemene informatie over het planbureau, met in dit nummer een artikel over de begin dit jaar doorgevoerde reorganisatie.
  • Volledig overzicht van CPB-publicaties in de afgelopen periode met samenvattingen van de meest beleidsrelevante publicaties.

De voornaamste doelgroep van de Engelstalige CPB Newsletter is de internationale wetenschappelijke wereld; daarnaast richt deze Newsletter zich op geïnteresseerden in de ontwikkeling van de Nederlandse economie en in internationale economische onderwerpen. De CPB Newsletter is beknopter van opzet dan de CPB Nieuwsbrief. In vier pagina's biedt deze Engelstalige nieuwsbrief de volgende informatie:

  • Overzicht van CPB-publicaties in de afgelopen periode, met samenvattingen van de publicaties die het meest relevant zijn voor de internationale doelgroepen.
  • Kort artikel over een recent CPB-onderzoek dat interessant is voor een internationaal publiek. In dit eerste nummer vormt de relatie tussen loonmatiging en productiviteit het onderwerp.
  • Overzicht in tabelvorm van de meest recente vooruitzichten voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie voor het huidige en het komende jaar. Bij elke nieuwe raming verschijnt er ook een Engelstalig persbericht, onder meer op www.cpb.nl; dit geeft een nadere toelichting. Daarnaast komt er op de website een memorandum dat achtergrondinformatie bevat over de internationale economisch ontwikkeling.

De volgende CPB Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 21 september. De publicatiedatum van de Nieuwsbrieven zal steeds samenvallen met het naar buiten brengen van de nieuwe CPB-prognoses. Dat betekent dat de CPB Nieuwsbrief in september tegelijk met de Macro Economische Verkenning (MEV) op Prinsjesdag verschijnt, en in maart samen met het Centraal Economisch Plan (CEP). MEV en CEP zijn grote, jaarlijks terugkerende CPB-publicaties; deze geven een uitgebreid overzicht van de stand van de Nederlandse en de wereldeconomie en vooruitzichten voor de korte termijn. De 'tussentijdse' ramingen in juni en december verschijnen alleen in de Nieuwsbrieven.